Katrin Carpet, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Payar Carpet, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Farshineh Carpet, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Kashan shaneh, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Carpita (Aryaei carpet), 2023 – Domotex Antalya Turkey

Classic Carpet, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Arghavan Carpet, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Astrust, 2023 – Domotex Antalya Turkey

Pamchal Carpet, 2016 – Turkey

Pamchal Carpet, 2017 – Germany

Gheytaran Carpet, 2017 – Germany

Jordan Carpet, 2017 – Germany

Pamchal Carpet, 2017 – Turkey

Sorena Carpet, 2017 – Turkey

Jordan Carpet, 2017 – Turkey